Zgodnie z prawem budowlanym budowa domu to także jego rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa. Wszelkie roboty budowlane dotyczące inwestycji wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja zostanie wydana inwestorowi, który złoży stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.


Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy:
 • uzyskać Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta lub Gminy;
 • zlecić wykonanie uprawnionemu geodecie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500 przeznaczonej do celów projektowych;
 • kupić gotowy projekt domu lub zlecić wykonanie projektu indywidualnego.
  W przypadku zakupu projektu powtarzalnego należy zlecić wykonanie adaptacji projektu tj. dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków;
 • uzyskać warunki techniczne na dostawy mediów:
  • energii elektrycznej w Zakładzie Energetycznym,
  • wody i odbioru ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,
  • gazu w Zakładzie Gazowniczym.
 • uzyskać decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (dla gruntów kl. I do III);
 • uzyskać uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP)(projektu przyłącza energii elektrycznej, przyłącza wody, kanalizacji i projektu gazowego);
 • uzyskać zgodę na zjazd z drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub oświadczenia o dostępności działki do drogi publicznej.


Do wypełnionego wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


  Po uzyskaniu i uprawomocnieniu Decyzji Pozwolenia na Budowę przed przystąpieniem do budowy Inwestor powinien zatrudnić Kierownika Budowy.